Privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling/begeleiding door ‘Het pad naar jezelf’ is het noodzakelijk dat ik, Annet van Essen, als uw behandelend(e) coach/therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat naast persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer) ook aantekeningen over uw hulpvraag, gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.  

Bij kinderen tot 16 jaar verwerk ik ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. Voor de belastingdienst geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Voor de overige gegevens wordt een bewaartermijn van 2 jaar gehanteerd.

Van deelnemers aan workshops en/of bijeenkomsten verwerk ik naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

 • dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • dat ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • dat ik, als uw behandelend(e) coach/therapeut, als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier
 • dat ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb
 • dat ik persoonlijke informatie uitsluitend op papier en in een afsluitbare kast bewaar.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • voor de verzending van de nieuwsbrief
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Zoals in de AVG beschreven heeft u privacy rechten zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering. Mocht u gebruik willen maken van deze rechten dan kunt u per mail een verzoek hiertoe sturen naar info@hetpadnaarjezelf.nl. ‘Het pad naar jezelf’ zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

‘Het pad naar jezelf’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen via info@hetpadnaarjezelf.nl.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van het consult/de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘coaching’ of ‘consult bloesemtherapie’
 • de kosten van het consult.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest actuele versie wordt altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte blijft.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2022.